Trung cấp Sư phạm Mầm non - Học 1 năm (Hệ Văn bằng 2)

Trung cấp Sư phạm Mầm non - Học 1 năm (Hệ Văn bằng 2)

Văn bằng 2 Trung cấp sư phạm mầm non học cuối tuần là chương trình học chuyển đổi từ văn bằng 1 khác chuyên ngành mầm non, tốt nghiệp được cấp bằng trung cấp sư phạm mầm non chính quy